Logo

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek iloveslevy.cz je společnost BOHEMIA FITTINGS, s.r.o., se sídlem Na Záhonech 1386/73, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57582, IČ: 25644629 (dále jen "Provozovatel").

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice pojmů

Zadavatel: obchodní subjekt, který poskytuje slevy na své vlastní služby, nebo zboží. Tyto služby, nebo zboží jsou předmětem obsahu smlouvy mezi ním a Provozovatelem a jsou zároveň předmětem obsahu Voucheru("Voucher"viz níže), jehož nabídka je propagována prostřednictvím portálu iloveslevy.cz. Zadavatel přijímá své vlastní Vouchery nabízené prostřednictvím portálu iloveslevy.cz jako platební nástroj sloužící k úhradě Zákazníka za Zadavatelem poskytované služby, nebo zboží.

Zákazník: subjekt, nebo konečný spotřebitel, který projevuje zájem koupit si Voucher nabízený Zadavatelem prostřednictvím portálu iloveslevy.cz

Provozovatel: subjekt, který vlastní a provozuje portál iloveslevy.cz

Voucher: peněžní poukaz na poskytování služeb nebo zboží, případně slev na služby nebo zboží poskytované Zadavatelem. Platný Voucher dává Zákazníkovi oprávnění odebrat od Zadavatele zboží, nebo služby na tomto Voucheru vyznačené za podmínek uvedených na Voucheru a zároveň také zveřejněných na portálu iloveslevy.cz

II. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách iloveslevy.cz umožňuje Zákazníkovi získání Voucheru na určité zboží či službu v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet Zákazníků, pokud je tak předem uvedeno v nabídce za toto zboží či službu. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je právnická, nebo fyzická osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně definována (dále jen "Zadavatel").

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce iloveslevy.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Zákazníka a Zadavatele.

III. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit Zákazníkovi získání Voucheru na zboží či službu Zadavatele popsanou v nabídce a závazek Zákazníka zaplatit za tento Voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

IV. Objednání voucheru

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro Zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Zadavatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si Voucher objedná minimálně stanovený počet Zákazníků, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

V. Dodání voucheru

Za doručení Voucheru Zákazníkovi se považuje doručení na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce a to, po připsání finanční částky hodnoty Voucheru na účet Provozovatele. Zákazník musí při platbě uvést stejný variabilní symbol, který je uveden v objednávce. Voucher je zasílán ve formátu HTML (formát webových stránek). Součástí Voucheru je generovaný kód, na jehož základě poskytne Zadavatel Zákazníkovi uvedenou službu či zboží.

VI. Podmínky použití voucheru

Podmínky využití Voucheru (doba platnosti popř. další informace) jsou uvedeny přímo na něm, nebo byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.iloveslevy.cz a Zákazník je bere na vědomí.

Zákazník má povinnost při využití Voucheru tento předložit Zadavateli. Zadavatel ověří platnost Voucheru a správnost generovaného kódu a poskytne Zákazníkovi uvedenou slevu nebo zboží. Voucher je platný pouze na jedno použití, pokud není v jeho zadání uvedeno jinak.

Po uplynutí doby platnosti Voucheru ztrácí Zákazník jakýkoli nárok na dodání zboží, či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek Zadavatele uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká.

Voucher je přenosný. V rámci jedné objednávky může Zákazník objednat pouze jeden Voucher, pokud Zadavatel (popř. Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. K objednání dalšího Voucheru je potřeba zadat novou objednávku s novým variabilním symbolem.

Provozovatel ani Zadavatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení Voucheru, nebo zneužití číselného kódu.

VII. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.iloveslevy.cz, včetně uvedení slevy, která je na zboží nebo službu poskytována.

VIII. Způsob platby

Převodem na účet - Zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou cenu převodem v den, kdy obdržel emailem objednávku s variabilním symbolem, cenou a číslem účtu, nebo tuto částku uhradit nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky.

Platba kreditní kartou - není zatím aktivována

Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají Voucher), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu Zákazníkem, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit na účet ze kterého platbu obdržel.

IX. Odpovědnost Provozovatele a Zadavatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách iloveslevy.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Zadavatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Zadavatele, neboť Provozovatel slevy prostřednictvím svých internetových stránek pouze zprostředkovává.

Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že dle těchto Obchodních podmínek dodá Voucher Zákazníkovi.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží, služby nebo jejich kvalitu, množství apod.

Vzhledem k tomu, že Zákazník získává zboží nebo služby přímo od Zadavatele, odpovídá Zadavatel přímo Zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Zadavatele (které nemohou omezit zákonné nároky Zákazníka) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Zadavatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží nebo služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách Provozovatele. Zadavatel zároveň garantuje, že po sjednanou dobu platnosti Voucheru a nabídky týkající se předmětu Voucheru, nebude možno pro standardní zájemce získat toto zboží, nebo služby za výhodnějších podmínek.

Veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má Zákazník vůči Zadavateli a je povinen je řešit přímo se Zadavatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva Zákazníka).

Uhradí-li Zákazník jakékoli platby nad rozsah Voucheru Zadavateli (nebo třetí osobě v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb), není oprávněn požadovat po Provozovateli jejich náhradu nebo škody apod.

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím/užitím zboží nebo služeb. Veškeré vztahy týkající se prodeje zboží a služeb (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Zadavatelem a Zákazníkem. Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel ani není oprávněn řešit reklamací dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem, ale pouze zprostředkovatelem.

Jakékoli vady týkající činností Provozovatele nebo vady Voucheru, za které odpovídá Provozovatel, tj. zejména - nedodání Voucheru, Vadnost voucheru (technická), odmítnutí Voucheru Zadavatelem, přestože Zákazník splnil všechny podmínky jeho uplatnění, nebo nevyužití Voucheru, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce, je možné uplatnit u Provozovatele nejpozději do 14 dnů od skončení trvání příslušné nabídky. Po této lhůtě již není možno vady uplatnit. Započne-li Zákazník s čerpáním služeb nebo převezme-li zboží, musí všechny své nároky uplatňovat výhradně u Zadavatele.

V případě, že Provozovatel Voucher nedodá nebo Voucher bude Provozovatelem dodán vadný a nebude možno jej uplatnit u Zadavatele, nebo Zadavatel přes splnění příslušných podmínek Zákazníkem odmítne Voucher akceptovat a odmítne poskytnout službu nebo dodat zboží, nebo Zákazník nevyužije Voucher, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce, má zájemce ve lhůtě dle předchozího odstavce právo na vrácení zaplacené kupní ceny. Provozovatel kupní cenu vrátí Zákazníkovi, požádá-li o to a prokáže-li ve stanovené lhůtě příslušné důvody, a to nejpozději do 14 dnů od skončení trvání příslušné akce. Započne-li Zákazník s čerpáním služeb nebo převezme-li zboží, musí všechny své nároky uplatňovat výhradně u Zadavatele.

Zákazník je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé a to zejména u poskytovaných služeb ubytovacích, wellness, restaurací, kluby, salóny apod. po zakoupení Voucheru objednat využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době uvedené na Voucheru. Zadavatel ani Provozovatel se nezaručují za to, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doba může být již zamluvena jiným zájemcem. Zadavatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu, nebo zboží poskytnout, nebo dodat v nabízeném a neomezeném množství v určené době platnosti Voucheru.

Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředcích třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

X. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Zadavatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě Zákazníka, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky od Zadavatele.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

Vzhledem k tomu, že platba za Voucher je prováděna na účet Provozovatele, je Zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Zadavateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zpět Zákazníkovi.

XI. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Zadavatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný Zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce iloveslevy.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li Zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou podmínek souhlasí.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky iloveslevy.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.6.2011 od 00.01 hod

Kontakty | Obchodní podmínky